COMP 206 TA Grading Schedule Winter 2015


StudentsAss #1Ass #2Ass #3Ass #4Ass #5
A to Cho AABBCCDDEE
Chou to Isr BBCCDDEEFF
Ive to Marf CCDDEEFFAA
Maro to Somf DDEEFFAABB
Sp to Za EEFFAABBCC
Zah to Zw FFAABBCCDD