COMP 206 TA Grading Schedule Fall 2014


StudentsAss #1Ass #2Ass #3Ass #4Ass #5
A to D AABBCCDDEE
E to Ki BBCCDDEEAA
Ko to Pa CCDDEEAABB
Pi to Wa DDEEAABBCC
We to Z EEAABBCCDD